+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli
Diagnoza

Diagnoza inteligencji

Diagnoza inteligencji (IQ)- polega na badaniu wystandaryzowanym testem psychologicznym o ściśle określonej procedurze badania. W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się wskaźnik liczbowy zwany IQ (ang. intelligence quotient – iloraz inteligencji). Informuje on, jak dana osoba wypada na tle osób w jej wieku pod względem funkcjonowania intelektualnego. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi diagnostycznych możliwa jest więc ocena funkcjonowania poznawczego, w tym:
•    ogólnego potencjału rozwojowego
•  poziomu rozwoju poszczególnych sfer i zdolności (np. procesów spostrzegania, pamięci, zasobu wiadomości, myślenia słowno-pojęciowego, rozumowania arytmetycznego, myśle-niaprzyczynowo-skutkowego, wnioskowania społecznego)
•    wybitnych uzdolnień
•    zdolności słabo rozwiniętych, a więc wymagających stymulacji (co jest ważne zwłaszcza w przypadku dzieci)


Diagnoza inteligencji pozwala m.in. na przewidywanie sukcesów w nauce, zrozumienie przy-czyn niepowodzeń szkolnych, określenie predyspozycji intelektualnych do wykonywania kre-ślonych zawodów. Jest możliwa do przeprowadzenia już u dzieci od 3 r.ż.
Stosowane testy do pomiaru inteligencji w naszym Centrum:
•    Skala Inteligencji Wechslera
•    Test Matryc Ravena
•    Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella