+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli
Warsztaty

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci

Czym są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej. 

Dla kogo są przeznaczone?

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Na zajęcia kierowani są uczniowie, którzy posiadają zapis w opinii o konieczności objęcia ich taką formą wsparcia, ale także uczniowie z problemami adaptacyjnymi, nieśmiali, mający trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, agresywni, z obniżoną samooceną, z brakiem motywacji do nauki, z nieumiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z depresją, po sytuacjach traumatycznych, w trakcie kryzysów rozwojowych, przejawiający zachowania destrukcyjne czy ryzykowne.

Kto tworzy grupę?

Grupę tworzą dzieci lub młodzież ze zbliżonymi trudnościami oraz podobnym wieku. Zajęcia są prowadzone w grupie liczącej do 6 uczestników. Istnieje możliwość pracy w mniejszej grupie lub pracy indywidualnej. Czas trwania zajęć wynosi 50 minut. Może zostać wydłużony lub skrócony ze względu na możliwości dziecka (trudności w koncentracji uwagi, nadmierne pobudzenie lub wyciszenie w danym dniu).

Jakich umiejętności nauczy się moje dziecko?
    • Umiejętność podejmowania decyzji.
    • Umiejętność wyznaczania celów.
    • Umiejętność radzenia sobie ze strachem, lękiem, wstydem.
    • Umiejętność radzenie sobie z odrzuceniem, z presją grupy.
    • Umiejętność samodzielnego działania.
    • Umiejętność przyjmowanie perspektywy innych, empatii.
    • Umiejętność efektywne działanie w sytuacjach konfliktowych.
    • Umiejętność radzenia sobie z porażką.
    • Budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),
    • Rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,
    • Panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
    • Komunikowanie emocji,
    • Rozładowywanie emocji,
    • Samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
    • Rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
    • Skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie